Urząd Gminy Barciany, ul. Wojska Polskiego 7
tel. (0-89) 7531003, fax (0-89) 7531311
Wielowiekowa tradycja oraz współczesność splatają się w Barcianach w nierozerwalną całość, która kształtuje dzisiejsze oblicze gminy. Ambicją władz samorządowych jest to, by region rozwijał się harmonijnie tworząc dogodne warunki dla rozwoju potencjału handlowego, finansowego i turystycznego. Mamy zaszczyt serdecznie zaprosić Państwa do gminy Barciany. Jesteśmy pewni, że każdy kto chociaż raz do nas zawita, będzie tu wracał doceniając uroki pięknych krajobrazów, przejrzystych wód i nieskażonej przyrody.

Gmina położona jest w północno – wschodniej części województwa olsztyńskiego, przy granicy polsko – rosyjskiej. Od strony wschodniej graniczy z gminą Srokowo, od południa z gminą Kętrzyn, a od zachodu z gminami Korsze i Sępopol. Północna granica gminy pokrywa się z granicą państwa. Sąsiadem po stronie rosyjskiej jest Rejon Prawdinskij.

Gmina jest członkiem Związku Gmin „BARCIA” (powołanego celem uruchomienia przejścia granicznego Michałkowo – Żeleznodarożnyj; członkowie – gminy: Srokowo, Korsze, Barciany oraz miasto i gmina Kętrzyn). Gmina powstała w 1975 roku. W obecnym kształcie istnieje od roku 1977, kiedy to  dołączono do niej teren byłej Gromady (od 1975 – gminy) w Skandawie (z wyjątkiem sołectwa Lwowiec).

W sensie fizyczno-geograficznym obszar gminy obejmuje Równina Sępopolska, stanowiąca część Niziny Staropruskiej (do Polski należą jedynie południowe obrzeża tej krainy fizyczno-geograficznej). Równina Sępopolska stanowi rozległą nieckę wyniesioną w części centralnej (dolina rzeki Liwna) do ok. 40-50m npm., a na obrzeżach do 80-100m n.p.m. Równina  zbudowana jest z tzw. czerwonych iłów, będących pozostałością istniejących przed czołem lodowca  jezior. W rejonie Jeziora Arklickiego krajobraz urozmaicają żwirowe wzniesienia kemowe i morenowe.

Pod względem klimatycznym Nizina Staropruska stanowi oddzielną dzielnicę, o znacznie mniej, niż w pozostałej części Mazur, uwidocznionych cechach kontynentalizmu (wpływ bliskości Morza Bałtyckiego). Średnia temperatura roczna wynosi 7C, zaś roczna suma opadów ok. 600mm. W sumie warunki agroklimatyczne są tu więc lepsze niż na obszarach przylegych.Obszar gminy w całości należy do dorzecza Pregołyi jest odwadniany przez cieki Liwna i Guber, stanowiące dopływy Łyny, a w części północnej także poprzez Stogowkę, również dopływ Łyny, ale już na terenie Rosji.

Jedynym większym zbiornikiem wodnym jest jezioro Arklickie, położone w północno-wschodniej części gminy. Na południe i wschód od jeziora znajdują się niewielkie obszary podmokłe (bagna). Na wspomnianych iłach czerwonych   uformowały się urodzejne gleby,  głównie brunatne. Stąd większość grunów ornych zaliczana jest do III klasy bonitacyjnej: 4396 ha (25,3%) do klasy IIIa 8335 ha (48%) do klasy IIIb.

Grunty klasy II stanowią zaledwie 0,2%, zaś 18,1% przypada na klasę IVa, 5,5% na IVb i 2,5% na V. Z uwagi na urodzajne gleby, lasy stanowią zaledwie 8,0% powierzchni gminy i koncentrują się głównie we wschodniej jej części, na granicy z gminą Srokowo,a fragmentycznie także w rejonie Skandawy, Garbna i Rutki. Dominują drzewostany liściaste.

Na terenie gminy czynna jest 1 biblioteka publiczna w Barcianach (stan księgozbioru w czerwcu 1995 roku wynosił 11657 woluminów; liczba czytelników – 405) oraz cztery biblioteki publiczno-szkolne. Od 1985 roku funkcjonuje Gminny Ośrodek Kultury (GOK). Ponadto na terenie gminy znajdują się 4 świetlice zakładowe i 9 świetlic wiejskich. W ramach GOK działają trzy zespoły wokalno – instrumentalne oraz dziecięcy zespół wokalny. W budynku GOK działa też Galeria Kraniecpolskich. Zajmuje się ona m.in. organizacją dorocznego konkursu satyrycznego poświęconego kobietom. W gminie działa Fundacja Silginy Scena za Grosz – Ditchebuhne, zajmująca się remontem pałacu w Silginach (wspomagana przez Fundację Polsko – Niemiecką), a także organizująca spotkania teatralne. W Asunach funkcjonuje natomiast „Stowarzyszenie Ukraińskie”

W Barcianach działa przedszkole samorządowe. Pełen zakres świadczeń w zakresie opieki przedszkolnej świadczą dwa jego oddziały w Barcianach i Mołtajnach. Pozostałe w Windzie, Drogoszach i Skandawie, prowadzą wyłącznie klasy „zerowe”. Łącznie przedszkola w 1995 rokuopiekowały się 199 dziećmi i zatrudniały 14 wychowawców.W gminie funkcjonuje 5 pełnych ośmioklasowych szkół podstawowych. Gmina zajmuje się organizacją dojazdów do szkół na terenie, gdzie nie dociera komunikacja PKS. W tym celu dysponuje ona 3 własnymi autokarami. Najgorsza sytuacja panuje w przysiółku Główczyno, skąd z uwagi na brak drogi utwierdzonej, grupa dzieci zmuszona jest dochodzić piechotą kilka kilometrów do szkoły w Barcianach. Samorząd przejął szkolnictwo podstawowe w 1992 roku. Obecnie przyznawana subwencja oświatowa pokrywa jednak zaledwie ok.50% wydatków ponoszonych na oświatę.  Na terenie gminy nie ma szkół średnich i zawodowych Większość uczniów dojeżdża do Kętrzyna (liceum ogólnokształcące, zespół szkół średnich i zawodowych), pewna grupa do Olsztyna i Mrągowa (konieczność korzystania z internatów).

Wójt GMINY – Łukasz Jakub Wiśniewski
Sekretarz GMINY – Anna Tereszko
Skarbnik GMINY – Stefania Kosińska
Przewodniczący Rady GMINY – Henryk Florian Nosek

Ważne adresy i telefony:

 • Urząd Gminy, ul.Wojska Polskiego 7, tel. (0-89) 7531003, fax (0-89) 7531311
 • Gminny Ośrodek Kultury, ul. Kościuszki 2, tel. (0-89) 7531017
 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Floriana Piotrowskiego 1, tel. (0-89) 7531187
 • Szkoła Podstawowa, ul. Nowa 1a, tel. (0-89) 7531108
 • Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, ul. Wojska Polskiego, tel. (0-89) 7531124
 • Gminny Ośrodek Zdrowia, ul. Floriana Piotrowskiego 1, tel. (0-89) 7531025
 • Apteka, ul.Szkolna 1, tel. (0-89) 7531032
 • Komisariat Policji, ul. Wojska Polskiego 17, tel. (0-89) 7531007
 • Strażnica Straży Granicznej, ul. Nowa 3, tel. (0-89) 7531046
 • Bank Spółdzielczy, ul. Wojska Polskiego 4, tel. (0-89) 7531035
 • Parafia Rzymsko-Katolicka, ul. Mickiewicza 4, tel. (0-89) 7531113
 • Urząd Pocztowy, ul.Wojska Polskiego 1, tel. (0-89) 7531040
 • Parafia Ewangelicko-Augsburska, ul. Mazurska 4, tel. (0-89) 7531122
 • Profilaktyka i Leczenie Chorób Zwierząt, ul.Wojska Polskiego 6, tel. (0-89) 7531125, 7531021