Gmina Ełk przypomina obwarzanek. Otacza ona miasto Ełk pierścieniem, którego grubość wynosi około 10-15 km. Odległość pomiędzy miejscowościami położonymi na skraju sięga 30 km (miasto ma średnicę ok. 5 km). Gmina Ełk graniczy z następującymi gminami: Stare Juchy, Świętajno, Olecko, Kalinowo, Prostki, Biała Piska i Orzysz. Na jej terenie położone są bardzo duże wsie – Nowa Wieś Ełcka i Straduny – oraz kilka dość dużych będących „centrami” handlowymi i kulturalnymi dla okolicy, jak np. Woszczele, Mołdzie, Bajtkowo, Mostołty, Sędki, Chełchy. Kilka wsi leży w bliskim sąsiedztwie Ełku, np. Siedliska, Konieczki, Chruściele, Barany, Mrozy, Szeligi, Oracze. Można tu przyjść z Ełku piechotą. Wsie na skraju gminy to Przytuły, Sajzy, Malinówka, Woszczele, Rożyńsk, Bajtkowo, Giże, Sędki, Chełchy. Wydaje się, że gmina Ełk to teren nieco zapomniany, nie do końca odkryty, nie doceniony dotychczas, czekający na swoją szansę, która właśnie nadchodzi. Dlatego też powinni spieszyć się Ci, którzy razważają zainwestowanie w tutejszy rozwój, szczególnie w turystykę. Już trwa żywiołowy proces handlu gruntami na terenie gminy, a ceny tu ciągle umiarkowane.

Urząd Gminy Ełk
ul. Armii Krajowej 3
Sekretariat – tel./fax (0-87) 610 37 62
Centrala – tel. (0-87) 610 44 37, 610 44 38
e-mail: ug-elk@elknet.pl

Warto przybyć do tej gminy, by zetknąć się z niepowtarzalnym pięknem krajobrazu, flory i fauny. Urząd Gminy Ełk ma swoją siedzibę w Ełku przy ulicy Armii Krajowej 3. Urzędem kieruje wójt – mgr inż. Bernard Walenciej. Sekretarzem gminy jest inż. Wiesław Stasiewicz. Znajduje tu zatrudnienie 21 urzędników samorządowych. Wójt i Zarząd Gminy Ełk realizują uchwały Rady Gminy. Przewodniczącym Rady Gminy jest Tadeusz Gałaszewski. W skład rady wchodzi 22 radnych. Odkrycie gminy Ełk jako niezwykle atrakcyjnego, bogatego w walory turystyczne rejonu wydaje się nieuchronne i bliskie.

Dlatego też podstawowym kierunkiem działań gminnego samorządu jest tworzenie infrastruktury odpowiadającej standardom końca XX wieku. Opracowano program wodociągowania gminy z miejskiego ujęcia (położonego zresztą w lasach na terenach gminnych). Wybudowano już wodociąg w 12 miejscowościach. W planach – dalsze inwestycje wodociągowe. W porozumieniu z ełckim MZK uruchomiono komunikację miejską (linie podmiejskie) do 17 ważniejszych miejscowości na terenie gminy. Systematycznie polepsza się stan dróg gminnych – w ostatnim czasie utwardzono wiele kilometrów. Walory turystyczne każdego regionu określone są poprzez powszechnie przyjęte naturalne oraz cywilizacyjne uwarunkowania decydujące o jego atrakcyjności. W przypadku pierwszym są to z pewnością warunki geograficzno-przyrodnicze, natomiast cywilizacyjne to bogactwo i różnorodność zabytków kultury materialnej, jak również cała infrastruktura turystyczno -rekreacyjna. Wydaje się jednak, że o atrakcyjności regionu decyduje głównie środowisko naturalne w swej różnorodności. Ono właśnie decyduje o charakterze i kształcie kultury materialnej i duchowej, jak również o ekonomice turystycznej. W tak przyjętym rozumowaniu obszar gminy Ełk leży w bardzo korzystnym geograficzno – rozwojowym obszarze Polski.

Obejmuje ona południową część Pojezierza Ełckiego będącego środkową częścią obszaru Pojezierza Mazurskiego. Krajobraz tych ziem wymodelowany został przez liczne zlodowacenia czwartorzędowe na przestrzeni milionów lat, a głównie przez ostatnie -bałtyckie. Na obszarze tym w szczególny sposób zespoliły się wody z morenowymi wzniesieniami i lasami, wyżynny, pagórkowaty teren – z wydłużonymi, ostro rysującymi się wzgórzami, kopulastymi pagórkami poprzecinanymi dolinami rzek i jezior oraz licznymi dużymi kompleksami leśnymi i małymi zagajnikami, mokradłami i bagnami. Tworzy to krajobraz niepowtarzalny. Większość wód jest jeszcze czysta i nie zdegradowana biologicznie, a biorąc pod uwagę ich położenie – w kontynentalnej strefie klimatycznej, charakteryzującej się częstym napływem ze wschodu suchych, gorących mas powietrza latem oraz mroźnych i śnieżnych zimą – uzyskujemy pełny obraz atrakcyjności turystyczno-rekreacyjnej tych ziem. Zasadniczym elementem przyrodniczym określającym krajobraz ziemi ełckiej, a tym samym jej turystyczny charakter, są jeziora.

Wypełniają one rozległe doliny, rynny i zagłębienia morenowe w promieniu 15-20 km od Ełku. Większość zbiorników wodnych w zależności od położenia, szczególnie w obszarach leśnych lub w pobliżu domostw i wiosek tworzy miejsca o dużej atrakcyjności turystyczno -rekreacyjnej. Znaczna ich ilość połączona jest z dużymi zbiornikami wodnymi poprzez rzeki i cieki wodne, co stwarza doskonałe warunki do uprawiania turystyki kajakowej. Na większości jezior z powodzeniem można uprawiać żeglarstwo, są to bowiem akweny o powierzchni od kilkuset do tysiąca hektarów. Dla tej formy turystyki korzystne są wiatry wiejące przeważnie od wschodu. W krajobrazie znaczną rolę spełniają małe, bezodpływowe jeziora tzw. „oczka”.

Gmina Ełk – Galeria Zdjęć

Ełk. Dawny zamek, później więzienie, Fot. Krystyna Joanna Świdzińska

Gmina Ełk – lokalizacja