Urząd Gminy Srokowo, ul. Plac Rynkowy 1

11-420 Srokowo, tel. (0-89) 753-42-90

Wśród malowniczych zakątków Warmii i Mazur na szlaku prowadzącym z Kętrzyna do Węgorzewa leży niewielka miejscowość o nazwie Srokowo. Założone na prawie chełmińskim przez braci Wolfów w 1405 r. nosiło pierwotnie nazwę Drengfurt (spolszczona nazwa Dryfort). Srokowo założone zostało na terenie z natury obronnym. Miejscowość od wschodu zabezpieczały jeziora Mamry i Rydzówka oraz bagna rozciągające się na północ od pobliskiej wsi Leśniewo. Wąwóz rzeki Omet (dopływ Łyny) a także pobliskie pasmo moren czołowych, z których najważniejsze wzgórze zwane “Diablą Górą”, stwarzały miasteczku dodatkowe walory obronne.

Foto

Miasto zostało usytuowane na planie prostokąta – kwadratowy rynek, z którego wychodziły po dwie pary równoległych ulic. Układ ten tworzy plan zwany drabinowym. Naturalną obronność miasta zwiększała fosa i palisada, o której wzmiankują dokumenty od 1635 r. Na początku XVIII w. miasto posiadało 3 bramy – Nordenborską, Angerburską, i Rastemborską. Od początku XVI w. istniała parafia przy kościele polskim. Na przestrzeni dziejów Srokowo wielokrotnie ulegało zniszczeniom wojennym. W czasie wojny polsko–krzyżackiej mieszkańcy opowiedzieli się po stronie Kazimierza Jagiellończyka co w efekcie spowodowało spalenie miasta i po klęsce Polaków w 1454 r. przyłączenie Srokowa do Zakonu. Wiek XVI i pocz. XVII przyniósł miastu rozwój. Wtedy właśnie powstał ratusz (1608-1611) i szkoła przy kościele. Niestety w 1657 r. Srokowo najechali Tatarzy, ogromne straty poniosło także podczas wojen szwedzkich. Podczas najazdu Tatarów walczących po stronie króla polskiego wspierających hetmana Gosiewskiego spłonęła cała zabudowa mieszkalna, ratusz, mocno ucierpiał kościół farny. Wojny szwedzkie przyniosły obowiązek płacenia kontrybucji, co silnie zahamowało tempo rozwoju Srokowa. Mieszkańców doświadczały dotkliwe klęski żywiołowe – pożary w 1658, 1779. 1829 r.; huragan 1818. Miasto obciążone było wciąż kontrybucjami, konfiskatami wymuszonymi przez stacjonujące lub maszerujące wojska. Ludność została zdziesiątkowana przez wciąż powracające zarazy i głód. W 1867 r. rozpoczęto budowę trasy do Kętrzyna, w 1875 do Barcian i Węgorzewa. Ze Srokowa do Giżycka prowadziła tylko droga zimowa przez zamarznięte jezioro Mamry. Pierwsza wojna światowa przyniosła dalsze zniszczenia. w 1914 roku miasto zajęli Rosjanie. Zburzona została zabudowa rynku wiele domów. Po I wojnie światowej nastąpił rozwój miasta. Powstała w Srokowie fabryka maszyn, działały dwa młyny, wiele zakładów usługowych, szkoła, apteka. Miasto zachowało rolniczy charakter. z okresu międzywojennego zachowały się wzmianki o publicznym miejscu do wypoczynku, jakim była Czarcia Góra – wzniesienie w okolicy Srokowa. Góra została sztucznie zalesiona, wyodrębniono tam miejsca do spacerów, place zabaw. W 1939 r. w Srokowie mieszkały 2293 osoby głównie narodowości niemieckiej. Po zakończeniu II wojny światowej z ponad dwutysięcznej społeczności Srokowa w zniszczonym mieście pozostało 120 osób. Zniszczenia wojenne objęły 60% zabudowy a także miejscową fabrykę porcelany, tartak oraz zabytkowe kamieniczki w rynku. Ocalał jednak gotycki kościół i barokowy ratusz. Rozwój miasta rozpoczął się w momencie gdy do Srokowa sprowadzili się pierwsi osadnicy z Wileńszczyzny, Wołynia, Rzeszowszczyzny, Białostocczyzny Lubelszczyzny. Od września 1945 r. ruszyła szkoła, także we wrześniu straż pożarna. W początkach 1946 r. – uruchomiono urząd pocztowo – telekomunikacyjny oraz ośrodek zdrowia, także w 1946 doprowadzono prąd elektryczny z Giżycka, co pozwoliło rozpocząć działanie młynów i mleczarni. Jeszcze przez cały 1945 r. miasto zachowało swą starą nazwę Drengfurt, którą polska ludność wymawiała w potocznej mowie ,,Drengfort” lub ,,Dryfort”. 28 grudnia na mocy decyzji starosty zlikwidowano gminę miejską i utworzono gminę wiejską składająca się z 26 miejscowości o różnych wymiennych nazwach ustalonych dopiero ostatecznie w 1946 r. przez Państwową Komisję Ustalania Nazw Miejscowości i Obiektów Fizjograficznych przy Ministerstwie Administracji Publicznej. Komisji tej przewodniczył patron Srokowa – Stanisław Srokowski. To właśnie na cześć Stanisława Srokowskiego – wybitnego geografa i badacza północno – wschodnich ziem polskich nadano w 1950 r. miejscowości Drengfurt nazwę Srokowo. Przyszłość Warmii i Mazur to szeroko zakrojona turystyka. Także Srokowo upatruje szansy na rozwój turystyki na terenach “Zielonych Płuc Polski”.

Foto

An der Strecke, die von Kętrzyn nach Węgorzewo führt, liegt inmitten einer malerischen Landschaft von Ermland und Masuren das kleine Städtchen Srokowo. Gegründet 1405, nach Kulmischem Recht, von den Gebrüden Wolf, trug es den Namen Drengfurt (poln. Dryfort). Einen natürlichen Schutzwall hatte die Umgebung selbst geschaffen. Vom Osten her der Zugang durch die Seen Mamry und Rydzówka verrsperrt, vom Norden, in der Dorfgegend von Leśniewo, durch das weit ausgedehnte Sumpfgebiet. Eine zusätzlicheVerteidigungs-bedeutung hatten die tiefe Schlucht der Omet, eines Nebenflußes der Łyna und die nahen Endmoränenwälle mit der wichtigsten Anhöhe- dem Teufelsberg. Die Stadt is nach einem rachteckigen Bebauungsplan angelegt worden: -in der Mitte ein quadratischer Markt, von dessen Ecken je zwei Straßen ausliefen. Die von Natur aus geschaffene Verteidigungslage wurde durch Wassergraßen und Palisaden varstärkt. Erwähnungen über den Palisadenbau sind in Dokumenten aus dem Jahr 1635 vorhanden. Am Anfang des 18. Jh. besaß dieStadt drei Tore: das Nordenburger-, das Angerburger- und das Rastenburgertor. Seit den Anfängen des 16. Jh. bestand eine polnische Pfarrgemeinde. Im Laufe der Jahrhunderte wurde die Stadt rnehrmals von Kriegen heimgesucht. Während des Krieges Polens gegen den Deutschen Orden, stellten sich die Stadtbürger auf die Seite des Königs Kazimierz Jagiellończyk. Dies führte zur Verbrennung der Stadt und 1454, nach der Niederlage Pollens, zu deren Eingliederung ins Deutsche Ordensgebiet. Das 16. Jh. und die Anfänge des 17. Jh. brachten der Stadt einen neuen Autschwung. Erbaut wurde das Rathaus (1608-1611) und die Pfarrgemeindeschule. Man datierte das Jahr 1657, als die Tataren in die Stadt einfielen und große Schäden anriechteten. Weitere Zerstörungen brachten die Schwedenkriege. Während des Tatareneinfalls, die unter Hetman Gosiewski auf der Seite des polnischen Königs kämpften, wurden jegliche Bürgerhäuser und das Rathaus in Brand gesetzt. Große Wunden mußte auch die Pfarrkirche davontragen. Die Schwedenkriege brachten auch die Zahlungspflicht von Kontrbutionen, was bedeutend zum Stillstand der städtischen Weiterenwicklung beitrug. Schwere Naturereignisse und verheerende Feuerbruünste (1658, 1779, 1829; Sturm 1818) suchten die Stadt heim. Nicht nur die aufgelegten Kontributionen und Konfiskationen von stationierenden oder durchmarschierenden Truppen, sondern auch Seuchen und Hungersnöte dezimierten die Bevölkerung. Im Jahr 1867 begann man mit dem Beu der Landstraße nach Ketrzyn, im jahr 1875 – nach Barciany und Węgorzewo; nach Giżycko führte von Srokowo aus nur ein Winterweg über den zugefrorenen Mamrysee. Der 1. Weltkrieg brachte wieder Leid und Zerstörungen. 1914 besetzen russische Truppen die Stadt, Die gesamte Marktbebauung und viele andere Bauten wurden in Schutt und Asche gelegt. Srokowo erholte sich jedoch schnell von den verursachten Kriegsschäden. Erbaut wurde eine Maschinenfabrik, zwei Mühlen nahmen den Betrieb auf, es entsanden viele dienstleistende Einrichtungen, eine Schule, Apotheke. Doch trotz allem bewahrte die Stadt ihre ländliche Charakterzüge. Ein beliebter Erholungsort war in der Zwischenkriegszeit der Taufelsberg. Auf dieser, nahe der Stadt gelegenen Anhöhe, wurde sin Wald angepflanzt, Spazierwege markiert und Kinderspielplätze angelegt. Im Jahr 1939 hatte Srokowo 2293 Einwohner. Es waren vor allem Deutsche. Nach Beendigung des 2. Weltkrieges wohnten in der zu 60% zerstörten Stadt nur noch 120 Personen. In Schutt und Asche lagen unter anderem die hiesige Porzellanfabrik, das Sägewerk, die Bürgerhäuser am Markt. Die gotische Kirche und das barocke Rathaus blieben verschont. Die Wiederbelebung der Stadt began mit der Ankunft der ersten Siedler aus den Gebieten von Wilna, Rzeszów, Białystok, Lublin und Wołyń. Ab September 1945 begann hier der Schulunterricht, gegründet wurde die Feuerwehr, Anfang 1946 nahmen des Post- und Telefonamt und die ärztliche Betreuungsstätte ihre Tätigkeit auf. Von Giżycko her wurde eine Stromleitung gezogen, so konnten nun auch die Mühlen und die Molkerei ihren Betrieb aufnehmen. Noch das ganze Jahr 1945 hindurch behielt der Ort seinen alten Namen Drengfurt, von der polnischen Bevölkerung umgangsprachlich „Drengfort” oder “Dryfort” genannt. Am 28. Dezember laut Entscheid des Starosten, wurde anstelle der Stadtgemeinde, aus 28 Ortschaften eine Dorfgemeinde gegründet. Zu dem Zeitraum gab as noch die verschiedenartigsten Ortsbenennungen, bis diese dann endgültig von der, am Ministerium für Öffentliches Verwaltungswesen amtierenden Staatlichen Kommision zur Festlegung von Ortsnamen, festgelegt wurden. Vorsitzender dieser Kommission war Staniław Srokowski, der Schirmherr der Stadt. Zu Ehren Srokowskis dieses berühmten Geografen und Forschers der nordöstlichen polnisechen Gebiete, erhielt das ehemalige Drengfurt im Jahre 1950 den Ortsnamen Srokowo. Wie ganz Ermland und Masuren, so sieht auch Srokowo, als Ort in Bereich der „Grünen Lunge Polens”, seine Chansen in der Touristik.

Foto

Srokowo is a small town located in one of the most picturesque areas of Warmia and Mazuria along the Kętrzyn – Węgorzewo road. The town was founded under Chełmińskie Law bv the Wolf brothers in l405 and its first name was Drengfurt (polish name – Dryfort). Srokowo was located on natural defensive terrain. The Mamry and Rydzówka Lakes protect the town from the east and marshes stretching north from the nearby village of Leśniewo. The Omet River (a Łyna tributary) ravine and a range of terminal moraines, and the Diabla Góra peak, are additional defensive features of the town. The town was situated in the shape of rectangle – a square maret with two rows of parallel streets leading from it. It is known as a ladder – like urban plan. The moat and the stockade, which were mentioned in the documents originating from 1635, ircreased the natural defensive features. At the beginning of the XVII century the town had three gates: Nordenborska, the Angerburska and Rostemborska. Since the beginning of the XVI century there has been a Polish church there. Throughout history Srokowo was frequently destroyed in wars. During the war between the Polish and the knights of the Teutonic Order, the citizens supported Kazimierz Jagiellończyk, a decision which led the Teutonic Knights to burn the town. After the defeat of the Polsih in 1454, Srokowo was annexed by the Orded. The town continued to develop in the beginning of the XVII century. During this time the townhall (1608-1611) and the parish school were built. Unfortunately in 1657 Srokowo was invaded by the Tatars and was destroyed during the Swedsh wars. During the Tatar invasion, who were allied to the Polish king and supported Gosiewski Hetman, the majority of buildings, hauses, townhall and most of the parish church were burnt. The Swedish wars brought the obligation of paying tributes which severely retarded town deveiopment. The citzens expirenced severe natural disasters: fires in 1658, 1779, 1829 and a hurricane in 1818. Yhe city was still forced to pay tributes, and billet the armies stationed or marching through the city. The population decreased as a result ot the frequent plagues and hunger. The construction of the road to Kętrzyn was initiated in 1867 and the road to Barciany and Węgorzewo in 1875. There was only one winter road from Srokowo to Giżycko over the frozen Lakc Mamry. The First World War brought more damage. The Russians took over the town in 1914 The buildings surrounding the market and many houses were destroyed. After the war the development of the city cortinued again. A machine factory was built in Srokowo, two mills and many services, as well as a school and a drug store were opened. The town maintained its agricultural character. Materials originating from the period between the wars describe a public place of recreation in Czarcia Góra – a hill near Srokowo. The mountain was artificially covered with forests and places for walking and playgrounds were arranged. In 1939 Srokowo was inhabited by 2293 people; mainly of German nationality. After the end of World War II, the population of Srokowo decreased from over two thousand to 120 living in the destroyed town. The war brought 60% damage to the buildings, a local china factory, woad-mill and old buildings around the market square. Only the Gothic church and he Baroque townhall survived. The development of the town started when first settlers from the regions of Wilno, Wołyń, Rzeszów, Białystok and Lublin moved into the town. In 1945 the school and a fire staton were opened. At the beginning of 1948 a post and telecommunication office and a health center were operating. At the same time, electricity was connected to Giżycko which allowed mills and a dairy factory to open. Until the end of 1945 the town kept its old name – Drengfurt which was pronounced by the Polish people as Drengfort or Dryfort. On 28 Decereber the town administration decided to change the town commune intto a village commune consisting of 26 villages with frequently changing names (which were formally registered in 1946 by the State Committee for Naming Places and Geographical Sites which was operated by the Ministry of Public Administration). The chairman of the Committee was the patron of Srokowo -Stanisław Srokowski. It was after Stanisław Srokowski – a distinguished geographer and researcher of the north-eastern Poland, the town of Drengfurt in 1950 was given the name of Srokowo. Tourism on a large scale is the future of Warmia and Mazuria. And Srokowo sees its chance for tourism development as it is located in the area called “The Green Lungs of Poland”.

Foto

Ratusz wybudowany w 1608 r. Na fundamentach starego budynku. W 1657 r. Spalony i odbudowany w latach 1772-75. W 1817 r. dobudowano wieżę zegarową. Obecnie w ratuszu mieści się Urząd Gminy. Gotycki kościół farny – wybudowano w XV w. Odbudowany po zniszczeniu w pierwszej XVIIw. W ołtarzu znajduje się obraz “Pięknej Madonny”. Kanał Mazurski – niedokończona budowla z ciekawymi rozwiązaniami technicznymi, wspaniale wkomponowana w środowisko naturalne. Celem budowy było połączenie Wielkich Jezior Mazurskich z rzeką Pregołą w celu uzyskania drogi wodnej do Bałtyku oraz wykorzystania energii wodnej do poruszania siłowni wodnych i osuszenia około 17 tys. hektarów łąk. Budowę kanału rozpoczęto w 1911 r., kilkakrotnie przerywano, ostatecznie w 1940 r. Na terenie gminy Srokowo leży 6 km odcinek od jez. Mamry do Jeziora Rydzówka. Kanał był projektowany do przepływu statków o wyporności 240 ton i przebiega w sztucznych wykopach lub specjalnych nasypach ziemnych. Warta obejrzenia jest śluza znajdująca się w Leśniewie Górnym – (30% zaawansowania budowy, komora o głębokości 21 m, szerokości 7,5 m, dł. 46 m, spad 17,2 m. W niewielkiej odległości znajduje się następna śluza o nie tak dużym zaawansowaniu budowy (15%) – Leśniewo Dolne. Pomiędzy tymi śluzami jest 900 metrowy zarośnięty odcinek kanału który stanowi świetną trasę spacerową. Obie śluzy miały pokonać różnicę poziomu wód jez. Mamry i Rydzówka, czyli ok. 34 m. Skandławka – dawne dobra rycerskie o pow. 506 ha. wart zobaczenia jest dwór przebudowy w 1844 r w stylu klasycystycznym. Wokół dworu rozciąga się park (specjalnie zadrzewiony w czasach świetności, obecnie, niestety, zaniedbany). Solanka – majątek szlachecki. Fundamenty dworu pochodzą z okresu zakonu, druga budowla z pocz. XIX w., wyremontowany w 1911 r. Kosakowo – malownicza wioska, z którą wiąże się legenda o cudownym wędrującym dzwonie do dziś wiszącym w zabytkowej wieży z XVII w. Gdy Tatarzy spalili w 1657 r. kościół i całą wieś, odbudowano tylko drewnianą wieżę. Piękny dzwon kościelny postanowiono przenieść do kościoła farnego w pobliskim Srokowie. Jednak po przenosinach dzwon w cudowny sposób wrócił do Kosakowa a budowniczy wieży zginął tragiczną śmiercią. Jegławki – znajduje się tu piękny zamek z XV w. Zniszczony podczas najazdu Tatarów w XVII w. został odbudowany w połowie XIX w. w stylu włoskiego gotyku. Wokół zamku znajduje się wielki park, a w nim pomnik upamiętniający poległych w wojnie w 1914 r- W Jegławkach urodził się w 1934 r. wybitny pisarz niemiecki ARNO SURMIŃSKI, który w swych powieściach często nawiązuje do miejsca swego urodzenia i dzieciństwa jakimi były Jegławki. Pisarz obecnie mieszkający w Hamburgu często odwiedza rodzinną wieś.

Foto

Das Rathaus – es wurde 1608 auf den Grundmauern eines alten Gebäudes erbaut und schon 1657 lag es in Schutt und Asche, neu errichtet wurde es in den Jahren 1772-1775, der Glockenturm mit der Uhr wurde 1817 hergestellt. Heute ist das Rathaus Sitz des Gemeindeamtes. Die gotische Pfarrkirche stammt aus dam 15. Jh., in der 1. H. des 18. Jh. wurde die Kirche nach schweren Beschädigungen neu hergestellt. Den Altar schmückt das Bildnis der “Schönen Madonna”. Der Masurische Kanal – ein unvollendeter Bau mit interessanten technischen Lösungen, schön in die Landschaft hineinkomponiert. Dieser Kanal sollte die großen Masurischen Seen mit dem Pregel verbinden, um so einen Wasserweg zur Ostsee zu schaffen. Die Energie des Wassers sollte dem Antrieb von Kraftwerken dienen, da der Plan die Trockenlegung von etwa 17-tausend ha Wiesen voraussah. Der 1911 begonnene Bau des Masurischen Kanals wurde mehrmals unterbrochen, bis er dann 1940 völlig eingestellt wurde. Auf dem Gelände der Gemeinde Srokowo legt eine 6 km lange Kanalstrecke, die die Seen Mamry und Rydzówka verbinden sollte. Spezielle Aushebungen und Aufschüttungen sollten Schiffen mit 240 Tonnen Wasserverdrängung die Durchfahrt ermöglichen. Sehenswert ist die zu 30% hergestellte Schleuse in Leśniewo Górne, mit der 21 m tiefen, 7,5 m breiten und 48 m langen Kammer und einem Gefälle von 17,2 m. Ein 900m langer, grün bewachsener Kanalabschnitt, eine interessante Wanderroute, führt nach Leśniewo Dolne zur nächsten, doch nur zu 15% erbauten Schleuse, Geplant war, das beide Scheusen den Höhenunterschied von ca 34 m zwischen den Seen Mamry und Rydzówka überwinden sollten. Skandławka – ein ehemaliges 506 ha großes Rittergut. Sehenswert ist das 1844 im klassizistischen Stil umgebaute Herrenhaus. Der einst repräsentative Park mit dem ausgewählten, schönen Baumbestand ist heute leider verwahrlost. Solanka – Gutsbesitz, die Fundamente des Herrenhauses stammen aus der Zeit des Deutschen Ordens, der zweite Bau von den Anfängen des 19 Jh., renoviert 1911. Kosakowo – ein mlerischess Dörfchen das mit der Legende von der wandernden Glocke verbunden ist. Bis heute hängt diese im alten Turm aus dem 17 Jh. – Als die Tataren 1657 das ganze Dorf mitsamt Kirche in Brand gesetz hatten, stellte man später nur den hölzernen Turm wieder her. Die schöne Glocke beschloß man in die nahe gelegene Pfarrkirche nach Srokowo zu bringen. Jedoch nach kurzer Zeit kehrte die Gocke auf eine wundersame Weise wieder nach Kosakowo zurück. Der Erbauer des Turms fand einen tragischen Tod. Jegławki – hier befindet sich ein schönes Schloß aus dem 15 Jh. Nach der Zerstörung von den Tataren mi 17. Jh., wurde es im Stil der italienischen Gotik, Mitte des 19. Jh. erneut aufgebaut. Im großen Schloßpark befindet sich ein Denkmal zu Ehren der Gafellenen im 1. Weltkrieg. In Jegławki kam 1934 der heute in Hamburg lebende, bedeutende deutsche Schriftsteller Arno Surmiński zur Welt, der nicht nur in seinen Werken gern in das Land seiner Kndheit zurückkehrt, sondern auch persönlich ein häufiger Gast in Seinem Heimatdorf ist.

Townhall – built in 1608 on the foundationsof the building. In 1657 it was burnt and reconstructed between 1772-1775. In 1817 the clock tower was reconstructed. Currently it is the house of the Commune Office. The Gothic Parish Church – built in the XV century. It was reconstrutted after the damage in the first halt of the XVIII century The portrait of the ‘beautiful Madonna’ is set in the altar. Mazurian Canal – unfinished construction with interesting technical solutions, wonderfully introduced into the composition of natural environment. The aim of the construction was to connect the Great Mazurian Lakes with the Pregoła River in order to reach the Baltic Sea by water and to utilise water energy to power water stations and drain around 17 thousand hectares of meadows. The construction was initiated in 1911, and frequently delayed; leaving it unfinished by 1940. 6 kilometres of the canal is located in the commune of Srokowo connecting he Mamry and Rydzówko Lakes. The canal was designed for ships displacing up tn 240 tons and leads through formations artificially dug or formed with sand. An interesting sluice located in Leśniewo Górne (30% finished, 21 metres deep, 7.5 meters wide and 46 meters in length and a 17.2 meter slope chamber). There is another unfinished sluice nearby (15%) in Leśniewo Dolne. Between the sluices there is 900 metres of the canal covered with trees and bushes which is a splendid hiking route Both sluices were to overcome the 34 metre difference in water levels between the Mamry and Rydzówka Lakes. Skandławka – this farmer knight’s property of 506 hectares, along with a classical style palace (rebuilt in 1844) is worth seeing. The park is stretching around the palace (with specially planted trees in the time of its splendour, but today unfortunately neglected). Solanka – a noble’s property The palace foundations originate from the Teutonic Order times and the other building from the beginning of XIX century (renovated in 1911). Kosakowo – a picturesque village connected with the legend of a wandering bell which still today is hanging in the historic tower from the XVII century. After the Tatars burnt the church and the whole village, only the wooden tower was rebuilt. It was then decided to move the beautiful bell to the nearby parish church in Srokowo. However, the bell was somehow found in the original tower in Kosakowo, which is considered a miracle and the tower constructor was tragically killed. Jagławki – a beautiful castle from the XV century is located here. It was destroyed during the Tatar invasion in the XVII century and reconstructed in the middle of the XIX century in the Italian Gothic style. A large park is located around the castle where there is a monument commemorating the fallen in the war in 1914 The distinguished German writer Arno Surmiński was born in Jaglawki in 1934. He often refers in his hooks to his place of birth and his childhood. The writer currently lives in Hamburg and often visits his family village.

Diabla Góra – (157 m n.p.m.) wzniesienie pod Srokowem, wspaniały punkt widokowy i strategiczny. W okresie międzywojennym góra została sztucznie zalesiona i zagospodarowana jako miejsce wypoczynku mieszkańców. Szczególną atrakcję Diablej Góry stanowi wieża Bismarcka. Jest to budowla spełniająca cele obronne a jednocześnie pomnik na cześć kanclerza Otto Bismarcka. Z Diablej Góry rozciąga się wspaniały widok na jezioro Rudzówka i okolicę.

Błękitny Kamień – ok. 7 km od Srokowa obok wsi Siniec leży małe jeziorko z ładną plażą i placem kempingowym. W lesie obok jez. Sinieckiego ukryty jest granitowy blok skalny o niebieskim zabarwieniu, od którego nazwę wzięła wieś i jezioro (siny-niebieski). Niedaleko wsi znajduje się małe wzniesienie, na którym w dawnych czasach stał zamek rycerski. Podczas nieobecności Pana zamek wpadł w ręce wrogów, którzy zrabowali co się dało, a resztę spalili. Podobno podczas księżycowych nocy zamordowana żona rycerza snuje się po pobliskim cmentarzysku.

Foto

Rezerwaty przyrody

Bajory – faunistyczny o pow 216 ha. Zamieszkują tu bobry, które zostały po II wojnie światowej sprowadzone w ramach odbudowy pogłowia bobrów w Polsce. Poza tym można tu spotkać wydry, orły, krzykacze, czarne bociany i inne rzadkie gatunki ptactwa.

Kaleckle Błota – faunistyczny, 187 ha – bobry i ptactwo błotne. Półwysep i wyspy na jez. Rydzawka – 26 ha, występują tu kormorany i inne rzadkie ptak błotne i wodne.

Foto

Lasy

Wysoka wilgotność powietrza 81-85% oraz wysoka wilgotność i żyzność siedlisk spowodowały wytworzenie się określonych naturalnych krajobrazów roślinnych charakteryzujących się głównie lasami dębowymi i olchowym oraz mieszanymi ze znacznym, udziałem świerka oraz liściastymi z udziałem brzozy, olchy, dębu, lipy, jesionu, grabu i klonu. Z pośród zwierzyny łownej występują: łoś, jeleń, daniel (1-ctow Królikarnia), sarna, dzik, lis, jenot, zając. W lasach srokowskich występują duże ilości bobrów. Pierwsze bobry pojawiły się w roku 1962 na północ od Srokowa. Obecnie rejestrowanych jest 75. stanowisk z 285 szt. tych, zwierząt. W Nadleśnictwie Srokowo wysoki nacisk kładzie się na ochronę gatunkową roślin i zwierząt. Zlokalizowanych jest 28 gniazd ptaków chronionych (bocian czarny i orlik krzykliwy) oraz 253 pomniki przyrody ożywionej (głównie dęby – 118 szt.) i 4 pomniki przyrody nieożywionej (głazy).

Foto

Der Teufelsberg – 157 m u.d.M. – eine Anhöhe bei Srokowo mit einem selten schönen Ausblick auf den Rydzówka See und die ganze Umgebung. In der Zwischenkriegszeit wurde hier ein Wald anqepflanzt mit Erholungseinrichtungen für die Stadtbewohner. Eine Attraktion auf diesem Berg ist der Bismarkturm.. Obwohl auch für strategische Zwecke genutzt, war er doch ein Demkmal zu Ehren dieses deutschen Kanzlers.

Der Blaue Stein – etwa 7 km entfernt von Srokowo, liegt neben dem Dörfchen Siniec, der kleine Siniec See mit einem schönen Badestrand und Campingplatz. Im nahen Wald verborgen, liegt ein Bläulich schimmernder Granitfelsen, der sowohl dem Dorf als auch dem See, den Namen gab. (‘siny’’ = bläulich, bleifarben). Vor vielen Jahren stand hier auf einer nicht weit entfernten Anhöhe, eine Ritterburg. In Abwesenheit des Besitzers eroberten feidliche Truppen das Schloß, ermordeten die Frau des Ritters, plünderten den Besitz und setzen schließlich ales in Brand. Man kann heute noch, so der Volksmund, in mondhellen Nächten die Schioßdame auf dem nahen Friedhof umherwandeln sehen.

Naturschutzgebiete

Bajory – ein Faunareservat, auf der 216 ha großen Fläche haben nun auch Biber, die man dem 2. Weltkrieg im Rahmen der Biberbeständeaufstockung hier angesiedelt hat, ihr Zuhause gefunden. Anzutreggen sind auch Fischottern und viele selten gewordene Vogelarten wie Schreiadler, Schwarzstorche u.a.

Die Sümpfe von Kałecko – in diesem 187 ha großen Faunareservat haben Biber ihre Burgen gebaut viele Sumpfvögel ihre Nester.

Die Halbinsel und die Inseln auf dem Rydzówka See – das 26 ha große Gebiet ist ein Lebensraum für viele seltene Wasser- und Sumpfvögel, außerdem nisten hier Kormorane.

Des Oberforstimt Srokowo

Im Bereich dieses Amtes liegen 14 Forstreviere von einer Fläche 960-1576, vier Revere befinden sich in der Gemeinde Srokowo. Jogliche Gewässer gehören zun Einzugsgebiet der Ostsee. Die hohe Luftfeuchtigkeit von 81-85% wie auch die Feuchtigkeit und Fruchtbarkeit der Standorte haben dazu beigetragen, daß sich hier eine spazifische Pflanzenwelt ausgebildet hat. Vor allem sieht man hier Eichen- und Erlenbestände. In den Mischwäldern dominieren Fichten und in den Laubwäldern Birken, Erlen, Eichen, Buchen und Ahorne. Zum hiesigen Jagdwild gehören Eleche, Hirsche, Damwild, Rehe Wildschweine, Füchse, Marderhunde und Hasen. In den Wäldern von Srokowo leben viele Biber. Die ersten kamen 1962 in das nördliche Gemeindegebiet. Heute leben hier in 75 biberburgen 285 Biber. Das Oberforstamt Srokowo schenkt dem Artenschutz der Pflanzen- und Tierwelt große Beachtung. Es sind 28 Nistplätze unter Naturschutz stehender Vogelarten, wie auch 253 Naturdenkmäler z B. 118 Eichen, und 4 unbelebte Naturdenkmäler, d.h. große Findlinge.

Diabla Góra – (157 m over see level) a hill near Srokowo, with a wonderful scenic and strategic view of the area. Between the Wars the hill was artificially covered with trees and used as a recreational site for the citizens A particular attraction of Diabla Góra is Bismarck’s Tower – a defensive tower and monument to the hornur of Chancellor Otto Bismarok. There is a wonderful view from Diabla Gódra of Rydzówka Lake and surroundings.

Błękitny Kamień – around 7 km away from Srokowo near the Siniec village there is a small lake with a nice beach and a camp site, In the forest near the Sinickie Lake there is blue granite block. This explains the name of the village and the lake (Blue Rock and Light Blue Lakes). There is a small hill near the village where, in the old days stood a knights castle. During the absence of the owner, the castle was captured by enemies who stole everything valuable and burnt the rest. Apparently on full-monn nights the murdemd wife of the knight wlks in the nearby cementary.

Nature reserves

Bajory – fauna nature reserve of 216 hectares.- It is a beaver sanctuary, which after WorldWart II initiated the beaver conservation campaign in Poland. One can also find otters, eagles, black storks and the other rare bird species here.

Kałeckie Błota – fauna nature reserve or 187 hectares – with beavers and water fowl. A peninsula and islands on the Rydzówka Lake – on 26 hectares there are cormorants and other water and mud fowl.

The Srokowo Forest Insepctorate

The Forest Insepctorate consists of 14 forest districts (including 4 in the territory of the Srokowo commune) covering areas between 960 and 1576 hectares. This area Is located in the cathment area of the rivers at the Baltic shore. The high air humidity, which ranges between 81 and 85%, as well as the fertility of settlements resulted in the formation of certain flora natural landscapes mainly with oak and alder forests. There are many mixed forests with a large percentage of spruce and leafy forests with birch, alder, oak, lime-tree, ash, hornbeam an maple trees. There are many species of game as well such as: moose, red deer; fallow deer, deer bore, fox and rabbits. Many beavers live in the Srokowo forests. The first beavers appeared in 1962 north of Srokowo. Currently there are 75 sites contaning 285 beavers. In the Srokowo Forest Inspectorate it is very important to protect the flora and fauna species. 28 nests of the protected bird species have been localized (black stork and Aquilas). There are also 253 natural monuments (mainly oak trees – 118 trees) and four boulders.

Foto

Turystyka

Goście z innych rejonów kraju oraz z zagranicy dostrzegają możliwość spokojnego wypoczynku na łonie natury nie skażonej silnie rozwiniętym przemysłem. Rozwój bazy turystycznej to jedno z zamierzeń rozwojowych miasteczka. Dziś silna sieć sklepów wielu branż stanowi zaopatrzenie odpoczywających nad pobliskimi jeziorami gości. Istnieje możliwość zjedzenia ciepłego posiłku, zabawy w kawiarni, gdzie odbywają się dyskoteki. Noclegi oferują pobliskie gospodarstwa rolne w ramach agroturystyki. Namiot można rozstawić na jednym z kilku pól kempingowych. Czyste lasy zapraszają do grzybobrania a nieskażone jeziora – do kąpieli. Amatorzy myślistwa znajdą w lasach Srokowa liczną zwierzynę i opiekę w miejscowym kole łowieckim. W Węgorzewie i Kętrzynie istnieje silna baza hotelowa dla tych którzy przekładają wygodę nad uroki życia pod gołym niebem. Na rozwój gminy wpływ ma położenie geograficzne. Nie tylko ze względu na rozwój turystyki. Srokowo jest członkiem Związku Gminy “Barcja”, który to powołano w celu uruchomienia przejścia granicznego Michałkowo-Żeleznodarożnyj. Wychodząc naprzeciw zainteresowaniu społeczeństwa lasem i tym wszystkim Co się w nim dzieje Nadleśnictwo Srokowo wybudowało ,,Leśną ścieżkę dydaktyczno-przyrodniczą’. Prezentuje ona prawie wszystkie wlw walory lasów srokowskich. Znajduje się 6 km na północ od Srokowa w kierunku wsi Bajory, na terenie leśnictwa Jezioro. Łączna długość ścieżki to 12 km. Na trasie znajduje się 10 przystanków zaopatrzonych w tablice informacyjne. Cała trasa jest wyrażnie oznakowana. Rozpoczyna się na parkingu leśnym, gdzie znajduje się główna tablica informacyjna z wyrysowaną trasą ścieżki I opisem poszczególnych punktów . Parking oferuje również zadaszone stoły i ławy oraz wyznaczone I zabezpieczone miejsce na ognisko. Ścieżka cieszy się dużym zainteresowaniem turystów oraz młodzieży szkolnej jako terenowe uzupełnienie wiadomości z lekcji biologii na temat otaczającej nas przyrody i zjawisk w niej zachodzących..

Kultura i sport

W Srokowskim Ośrodku Kultury i Sportu działają Dom Kultury, Gminna Biblioteka Publiczna oraz Hala Sportowa ,,Śnieżka Oddano do użytku nową piękną salę widowiskową. Dom Kultury prowadzi stałe formy zajęć :kółka taneczne w różnych kategoriach wiekowych, koła plastyczne, grupy teatralne, naukę gry na instrumentach. W Domu kultury grają dwie kapele rockowe. Wielkim powodzeniem U pań cieszy się ,,Akademia Zgrabnej Sylwetki”, natomiast wśród osób starszych Klub Seniora. Od kilku lat Dom Kultury organizuje kurs języka angielskiego, na który uczęszcza znaczna grupa dzieci i młodzieży. Duża przestronna hala sportowa ,,Śnieżka” przyciąga przez cały rok dzieci, młodzież i dorosłych, którzy lubią spędzać wolny czas aktywnie. Działają tu sekcje tenisa , piłki siatkowej, i koszykowej. Działa również sekcja piłki nożnej młodzików oraz bardzo prężny klub ciężarowy ,,Heros”. Srokowo od kilku lat słynie z podnoszenia ciężarów. To właśnie w hali sportowej ,,Śnieżka” odbywają się mistrzostwa okręgu oraz zawody ligowe w tej dyscyplinie. Od pięciu lat organizowany jest Ogólnopolski Turniej Braci Rutkowskich w podnoszeniu ciężarów. Jest to impreza wpisana do krajowego kalendarza imprez sportowych. Z roku na rok wzrasta ranga to imprezy. Na pomoście hal sportowej ,,Śnieżka” podziwiamy w tym dniu wszystkich czołowych sztangistów Polski. Gościnnie występują również ciężarowcy z zagranicy. Biblioteka publiczna oprócz typowej działalności organizuje spotkania autorskie cieszące się dużą popularnością . Zapraszani są aktorzy, literaci oraz inni ciekawi ludzie. Od kilku lat organizowane są w czerwcu Dni Srokowa. Ogromną popularnością cieszy się impreza, w której zmagają się pary małżeńskie. Corocznie wybiera się też Miss i Mistera Lata. W okresie wiosny i lata organizowane 84 pikniki przy ognisku Od dwóch lat gmina bierze udział w Ogólnopolskim Sportowym Turnieju Miast i Gmin, gdzie zajmuje czołowe miejsca w ogólnej klasyfikacji w skali województw i kraju. Organizowane są również Niepodległościowe Biegi Uliczne jak i wiele imprez kulturalno-sportowych. Imprezy te zdobyły uznanie wśród społeczeństwa. Przybywają na nie chętnie również mieszkańcy sąsiednich gmin i miast. Zapraszamy wszystkich chętnych do uczestniczenia w naszych imprezach oraz do wspólnej zabawy z naszymi mieszkańcami.

Touristik

Es ist weit und breit, sowohl im Inland als auch im Ausland bekannt, daß man in dieser Gagend, weit entfernt vom industriellen Alltag, im Schoße der fast noch unberührten Natur, eine wahre Erholung finden kann. Zu den nächsten Aufgaben der Stadtvaäter gehört die weitere Entwicklung der Touristeninfrastruktur. Schon heute ist das weit verbreitete Verkaufs- und Gastronomienetz eine gute und sichere Verpflegungsbasis für die vielen Urlauber. Im Angebot sind schmackhafte, warme Speisen und in den Kafčs kann man nette Abende bei Musik und Tanz verbringen. Übernachtungen findet man im Rahmen der „Agrotouristik”, auf den nahe gelegenen Bauernhöfen oder auch im eigenen Zelt auf elnem der vielen Campinplätzen. Die rauschenden Wälder laden zum Plizesammeln ein, die reinen Gewässer – zur Baden. Jagdamateure finden unter Betreuung das hiesigen Jagdvereins in den Wäldern von Srokowo ein großes Jagdwildangebot. In den nahe gelegenen Städten Węgorzewo und Kętrzyn befinden sich gute Hotels für all diejenigen, die Bequemlichkeit höher schätzen als ein Nachlanger inmitten der freien Natur. Nicht nur die geografische Lage und der Tourismus üben Einfuß auf die Entwicklung von Srokowo aus, sondern es ist auch die Zugehörigkeit zum Gemeideverband „Barcja”, dessen Ziel u.a. die Eröffnung des. Grenzübergangs Michałkowo – Żeleznodarożnyj ist. Um Juhendlichen und Erwachsenen behilflich bei der Erforschung der Natur zu sein, hat das Oberforstamt Srokowo einen “Waldlehrpfad” anlegen lassen. Er befindet sich 6 km nördlich von Srokowo in Richtung Bajory, im Bereich des Forstreviers “Jezioro”. Auf der gut markierten, 12 km langen Wanderstrecke befinden sich fast alle Eigentümliochkeiten, die in den Wäldern dieses Gebiets auftreten. Ausführliche Erläuterungen findet man auf den informationstafeln, die an jeder der 10 Stationen angebracht sind. Der Lehrpfad beginnt am Waldparkplatz, wo sich auch eine große Informatinstafel mit genauen Angaben über die einzelnen Stationen, Markierungen u.a befindet. Am Parkplatz ist zuglleich ein überdachter Rastplatz mit Tischen, Bänken und einer Feuerstelle vorhanden. Der Waldlehrpfad ist eine von Jugendlichen und Touristen, gern besuchte Wanderstrecke. Hier kann man sein schulisches naturkundliches Wissen auffrischen und erweitern. Dieser Pfad gibt einen Teil der Naturgeheimnisse preis und hilft sie zu verstehen.

Kultur und Sport

Das Kultur- und Sportzentrum von Srokowo verfügt über ein Kulturhaus, eine öffentliche Gemeindebibliothek und die Sporthalle „Śnieżka”. Dazu gehört ein, vor kurzem eröffneter, schöner Veranstaltungssaal. Im Kulturhaus sind verschiedene Interessengemeinschaften tätig, wie Tanzgruppen, Zirkel für junge Kunstmaler Schauspieler und Musiker. Es spielen zwei Rock-Kapellen. Die Damen sind besonders an der “Schlankheitsakademie” interessiert, die älteren Ortsbewohner entwickeln ihre Aktivitäten im Seniorenklub. Seit einigen Jahren werden im Kulturhaus Englisch-kurse für Kinder und Jugendliche durchgeführt. Eine große Anziehungskraft auf all diejenigen Kinder, Jugendlichen und Erwachsenen, die an einer aktiven Freizeitgestaltung interessiert sind, übt die Sporthalle „Śnieżka” aus. Das ganze Jahr hindurch können Sportfans hier Tennis, Volleyball, Basketball oder auch draußen Fußball trainieren. Weit bekannt unter den Gewichtshebern von ganz Polen, ist der Schwerathleten-Klub von Srokowo “Heros”. Eben hier in der Sporthalle “Śnieżka”, finden die Bezirksmeisterschaften und auch die Ligakämpfe in dieser Disziplin statt. Seit fünff Jahren wird in Srokowo das “Gebrüder Rutkowski – Landesturnier der Gewichtsheber” veranstaltet, das heute aus dem polnischen Sport- veranstaltungskalender nicht mehr wegzudenken ist und von Jahr zu Jahr an Bedeutung gewinnt. In dieser Halle treten an diesem Tag die besten polnischen Gewichtsheber auf und oft gastieren auch Sportler aus dem Ausland. In den Räumlichkeiten der öffentlichen Bibilothek finden gern besuchte Schriftstellerlesungen oder auch Treffen mit bekannten Schauspielern, Künstlern u.a. bekannten Persönlichkeiten statt, Ihren lustigen Wettbewerb haben hier auch Ehepaare. Im Sommer wählt man alljährlich die Miss und den Mister der Saison. Beliebt sind bei alt und jung die Piknik-Veranstaltungen am Lagerfeuer. Seit zwei Jahren nimmt Srokowo an den gesamtpolnischen Städte- und GemeindeSportturnieren teil und belegt auf Woiwodschafts- und auch auf Landesebene ständig die besten Plätze. Alle Veranstaltungen sind immer gern besucht, nicht nur von den Einwohnern der Stadt und Gemeinde Srokowo sondern auch von Gästen aus den benachbarten Ortschaften. Bei allen finden sie große Anerkennung. Wir heißen all diejenigen willkommen, die Lust haben1 gemeinsam mit uns bei Sport, Spaß und Spiel ihre Freizeit zu verbringen!

Foto

Tourism

Guests from other regions and abroad see the possibility of a peaceful holiday in a natural environment which has not been polluted with industrial development. The development of the tourist base is one of the goals of the town. Today, a network of various stores serve the guests vacationing at the lakeside. The local cafe also offers warm meals and dancing in the disco. Rooms are offered by farmers running agrotourism farms. One can put up a tent on one of a few camp sites. The clean forests welcome everybody to mushroom picking and clean lakes for bathing. Hunting enthnsiasts will find wild game in the Srokowo Forest and can meet other hunters in the local hunting lodge. Węgorzewo and Kętrzyn offer comfortable hotels for those who prefer comfort over living under open skies. The geographic positon influences the commune’s development, but not only in the direction of tourism. Srokowo is a member of Barcja Commune Association which was formed to open the border crossing at Michałkowo-Żeleznodarożnyj. To promote the forests, the Srokowo. Forest Inspectorate built an educational nature forest trail. The trail presents almost all the above-mentioned features of the Srokowo forest. It is located 6 km north ot Srokowo towards the village of Bajory in the area of the Jezioro forest disterict. The total path length equals 12 km. The trail has 10 stops with information boards. The whole route is clearly marked. It starts from a forest parking lot with the main information board which includes the illustration of the entire path and short description of the stops. The parking lot has tables with roofs and with designated bonfire sites. The path is very popular among tourists and students who want to complement their knowledge of biology and natural processes.

Culture and sport

A culture club, a public library and the Śnieżka Sport Hall are located in the Srokowo Culture Centre. A beautiful event hall has also been built. The culture club runs permanent activities such as a dancing clubs for different age categories, an art club, drama clubs and musical instrument classes. There are two rock bands playing in the culture club. “The Academy of Nice Figures” is popular among women and there is a senior’s club fort the elderly. For a few years the Culture Club has organized English language lessons attended by a significant group of children and youth. The large and spacious Śnieżka Sport Hall attracts those who like to spend their time actively all year round. There are tennis, volley-ball and basketball divisions organized in the hall. There is also a division of young football players and an active weight-lifting club called “Heros”. For a few years, Srokowo has been well-known for weight lifting. The district weight lifting championships and league competitions are held in the Śnieżka Sport Hall. For 5 years the Rutkowski Brothers national Polish weight lifting championships have been organized here every year. This is even included in the national sporting events calendar. Every year the level of this event is elevated, In the Sniezka Sport Hall on the day of an event, all leading Polish weight-lifters may be found. Foreign weight-litters also take part as guests. The Public Library, apart from ordinary activities, also organizes meetings with popular authors. The library invites actors, writers and other interesting persons. For many years „Srokowo Days festival have been organized hers. Of the many events, the one for married couples is the most popular. Every year a „Miss and Mr Summer” are chosen. In the spring and summer bon- fire picnics are organised. For two years the commune has taken part in the National Sports Tournament of Towns and Communes, and has always placed well in the overall standings. Marathons and other cultural and sport events are frequently organized here and are strongly supported by the citizens. The events are also a big attraction for the citizens of neighbouring towns and communes. Everybody is welcome to take part in our events and meet our citizens.