Kętrzyn

HISTORIA MIASTA

Miasto powstało na ziemiach zamieszkiwanych już w starożytności przez plemiona pruskie. Jego nazwa stanowi zlepek słowotwórstwa pruskiego i niemieckiego, od połączenia nazwy pruskiej osady Rast (prus. „pal”) istniejącej przypuszczalnie już w XII w. oraz przyrostka „burg” (niem. „zamek”).
Rastenburg prawa miejskie i swoją nazwę otrzymał w 1357 roku w oparciu o przywilej lokacyjny wzorowany na prawie chełmińskim. Miasto założono w miejscu krzyżowania się traktów handlowych z Malborka na Litwę i z Królewca na Mazowsze.

Najstarsze pieczęcie miejskie pochodzą z lat 1357 i 1405. Od czasów średniowiecznych Kętrzyn posiada flagę miejską w kolorach białym i niebieskim.

W XIV w. Kętrzyn zaczęto otaczać murem, a na miejscu prymitywnej strażnicy krzyżackiej zbudowano ceglany zamek. W 1440 roku miasto było jednym z założycieli Związku Pruskiego mającego na celu wcielenie Prus do Królestwa Polskiego.

Po zdobyciu zamku w 1454 roku mieszczanie kętrzyńscy złożyli hołd królowi Kazimierzowi Jagiellończykowi. Na mocy postanowień II pokoju toruńskiego z 1466 r. miasto pozostało w granicach państwa zakonnego. Rozwój Kętrzyna nastąpił po roku 1525, tj. po sekularyzacji zakonu krzyżackiego. Od 18l 8 roku miasto było siedzibą władz powiatowych. Intensywny rozwój gospodarczy Kętrzyna i okolic, związany z modernizacją przemysłu przetwórczego oraz rozwojem rolnictwa rozpoczął się od potowy XIX w.

Pod koniec XIX w. wybudowano tu olbrzymi kompleks koszarowy, a wkrótce po wybuchu II wojny światowej w pobliskim lesie wojenną kwaterę Adolfa Hitlera zwaną „Wilczym Szańcem”. Obecna nazwa miasta pochodzi od nazwiska Wojciecha Kętrzyńskiego – historyka, autora licznych prac z zakresu średniowiecznej Polski, współautora „Pomników dziejowych Polski”.

KALENDARIUM

II w. po Chr. Na terenie obecnego miasta istniała osada ludności kultury bogaczewskiej.

XIII-XIV w. Na terenie obecnego miasta funkcjonowała osada pruskich Bartów.

1342 Po raz pierwszy wymieniony został provisor in Rastenburg – prokurator (Pfleger) – niższy urzędnik krzyżacki.

1344 i 1346 Najazdy Litwinów pod wodzą książąt Olgierda i Kiejstuta zniszczyły oppidum Rastenburg.

1348-1357 Budowa umocnień z dwoma bramami otaczających osadę, początek budowy kościoła św. Jerzego.

11 listopada 1357 Komtur Bałgi Johan Schindekopf wystawił Henrykowi Padeluche przywilej, w którym przekazał mu do osadzenia miasto Rastenburg nadając mu 102 włóki (ok. 1712,58 ha).

1374 Zezwolono mieszczanom na budowanie domów przy murach obronnych. Pierwsza informacja o zamku prokuratorskim w Rastemborku.

1410 Po klęsce Zakonu pod Grunwaldem, burmistrz Johan Bardin z Jochartem z Towarzystwa Jaszczurczego wypowiedział posłuszeństwo Zakonowi. Już w 1411 r. w mieście ponownie urzędował prokurator, a obydwaj spiskowcy zostali ścięci.

1440 Rastembork przystąpił do Związku Pruskiego.

1454 Zdobycie zamku przez mieszczan. Prokurator Wolfgang Sauer uwięziony a następnie stracony przez zbuntowanych mieszkańców. 19 czerwca 1454 r. burmistrz Melchior Zimmerman złożył w Królewcu podpis pod aktem hołdowniczym królowi polskiemu.

1455-1456 oddziały miejskie Rastemborka brały udział w wyprawach miast Związku przeciwko siłom krzyżackim

1461 Miasto poddało się wielkiemu mistrzowi Ludwigowi von Erlichshausen, który potwierdził dotychczasowe przywileje, przyrzekł amnestię i zwrot majątku zagrabionego mieszkańcom przez Zakon.

1500 Pożar kościoła św. Jerzego, cała budowla poddana została gruntownej przebudowie.

1515 Koniec przebudowy kościoła św. Jerzego po dobudowaniu prezbiterium i wykonaniu przez mistrza Matza z Gdańska kryształowych sklepień.

1519-1521 W czasie wojny Zakonu Krzyżackiego z Polską okolice miasta kilkakrotnie były pustoszone przez oddziały polskie i krzyżacką piechotę zaciężną.

1545 Książę Albrecht założył w mieście szkołę mającą przygotowywać uczniów do nowoutworzonego Uniwersytetu Królewieckiego.

1571 Na terenie miasta przy drodze do Giżycka powstała pierwsza karczma (Amtskruge).

26 listopada 1628 r. w czasie pierwszej wojny polsko-szwedzkiej do Rastemborka wkroczył na czele polskiego oddziału zaciężnej piechoty szwedzki pułkownik Jakub Butler.

1667-1670 budowa wodociągu doprowadzającego wodę ze Stawu Młyńskiego.

1732 Do Rastemborka przybyła licząca 78 osób grupa przesiedleńców z Salzburga.

1783 Zakończono rozbiórkę gotyckiego ratusza.

21 czerwca 1807 po bitwie pod Frydlądem (Fridland) w Rastemborku nastąpiło spotkanie oddziałów generałów Dąbrowskiego i Zajączka wchodzących w skład armii Napoleona.

1812 (czerwiec) Przemarsz włoskiego 4. korpusu armii pod dowództwem wicekróla Italii Eugeniusza d’Beauharnais.

1813 r. Kupcy Meyer Nathan Krohn, Nathan Jontoff Loewenstein i Kiewe Israel jako pierwsi przedstawiciele ludności żydowskiej otrzymują obywatelstwo Rastemborka.

1819- 1820 Wyburzono obydwie bramy miejskie – Młyńską i Wysoką (Królewiecką). Rozbiórka kościoła św. Katarzyny.

1834-1875 Wykonano brukowane drogi do Królewca i okolicznych miast.

1843-1847 Wybrukowano większość miejskich ulic.

1863 W mieście powstała stacja telegrafu.

1867 miasto uzyskało połączenie kolejowe z Królewcem (1.11.1867 r.), a rok później, 8.12.1868 r., z Ełkiem.

1879 Zakończono budowę Królewskiej Stadniny na terenie dawnego placu ćwiczeń.

1882 Rozpoczęła działalność cukrownia.

1886 Przy Chłopskim Przedmieściu wybudowano nowy ratusz. Początek tworzenia nowego centrum miasta.

1895 Staraniem gminy katolickiej wybudowano kościół św.Katarzyny.

1898 Przybycie 3. Wschodniopruskiego Regimentu Grenadierów Nr 4. Koszary wybudowało ze swoich środków miasto.

1899-1900 Budowa gazowni.

1902 Oddano do użytku miejski wodociąg z wieżą ciśnień.

1903 Budowa szpitala powiatowego.

1905 Początek prac przy budowie miejskiej kanalizacji.

1907 Oddano do użytku nowej siedziby Gimnazjum księcia Albrechta (ob. Liceum im. W.Kętrzyńskiego).

1911 Miasto wykupiło od państwa zamek i tereny państwowej domeny.

1912 Do miasta przybył sztab i oddział I. z 2. Mazurskiego Regimentu Artylerii Polowej nr 82. Koszary regimentu artylerii wybudowało ze swoich środków miasto.

1914 -27 sierpnia-4 września okupacja rosyjska, w mieście nie było większych zniszczeń jedynie mieszkańcy zmuszeni byli do zapłaty kontrybucji w wysokości 22 tys. marek.

1916 Zakończono budowę nowej synagogi.

1925 Wybudowano elektrownię.

1927 Oddano do użytku budynek Hippelschule (ob. SP nr 1).

1930 Oddanie do użytku budynku Liceum Hindenburga (ob. Gimnazjum).

1938 W czasie „nocy kryształowej” spalono synagogę.

1945 koniec stycznia – po wkroczeniu do miasta radzieccy żołnierze spalili prawie całą zabudowę dawnego Starego Miasta i Nowego Rynku oraz zamek.

1946 7 maja – oficjalna zmiana nazwy miasta na Kętrzyn.

Opracował: Mariusz Wyczółkowski

Muzeum im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Kętrzynie

INFORMATOR

Punkt Informacji Turystycznej i Promocji Miasta Kętrzyn

Pl. Piłsudskiego 1, 11-400 Kętrzyn, tel/fax (089) 751 47 65

e-mail: it@ketrzyn.com.pl

URZĘDY I WAŻNIEJSZE INSTYTUCJE

Urząd Miasta, Kętrzyn, ul. Wojska Polskiego 11, tel. (0-89) 752 05 20, fax (0-89) 752 05 31, e-mail: umketrzyn@ketrzyn.com.pl; www.ketrzyn.com.pl

Urząd Gminy, Kętrzyn, ul. Kościuszki 2, tel. (0-89) 751 34 45, (0-89) 751 24 74; fax. (0-89) 751 27 46; e-mail: ketrzyn@zgwrp.org.pl; www.gminy.pl/ketrzyn.gm

Starostwo Powiatowe, Kętrzyn, pl. Grunwaldzki 1, tel. (0-89) 751 75 00, fax. (0-89) 751 24 01, e-mail: powiat@ketrzyn.upow.gov.pl; www.starostwo-ketrzyn.prv.pl

Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza, tel. (089) 751 71 13

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej, Pl. Słowiański 1, tel. (089) 751 38 69

Komenda Powiatowa Policji, W.Polskiego 5, tel. (089) 751 28 42, tel. 997

Straż Miejska, ul Wojska Polskiego 11, tel. (089) 752 05 16, 752 05 10

Szpital powiatowy, Kętrzyn, ul. Skłodowskiej-Curie 2, tel. (0-89) 751 37 34

Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej, ul.Sikorskiego 78, tel. (089) 754 25 00

OBIEKTY KULTURY

Muzeum im. W. Kętrzyńskiego, Kętrzyn, Pl. Zamkowy 1, tel. (0-89) 752 32 82

Centrum Kultury „ZAMEK”, Kętrzyn, Pl. Zamkowy 1, tel./fax. (0-89) 752 40 19, 751 25 53

Kino „Gwiazda”, Kętrzyn, ul. Sikorskiego 24a, tel. (0-89) 751 22 38

Ognisko Pracy Pozaszkolenej „BASZTA“, Kętrzyn, ul. Pocztowa 11, tel. (0-89) 752 35 08

Biblioteka Pedagogiczna, Kętrzyn, ul. Sikorskiego 76, tel. (0-89) 751 38 16

Biblioteka Publiczna Miejska, Kętrzyn, Pl. Zamkowy 1, tel. (0-89) 752 32 30; filie: ul. Łokietka 29, tel. (0-89) 752 82 77; ul. Wojska Polskiego 2, tel. (0-89) 751 48 89

PTTK, ul. Pocztowa 5, tel. (0-89) 752 29 78

Związek Harcerstwa Polskiego, ul. Traugutta 2, tel. (0-89) 751 27 25

Stowarzyszenie im. Arno Holza, ul. Mickiewicza 1, tel. (0-89) 752 40 19

GALERIE

Mazurski Ogród Sztuk- Galeria, Kętrzyn, ul. Rybna 4, tel. (0-89) 751 66 45, +48 600 31 88 54

Galeria „Garden ART”, Kruszewiec 32 A , tel. (0-89) 752 43 32, +48 603 930 748, fax 752 41 17

OBIEKTY SPORTOWE

Stadion Miejski KKS Granica, ul. Bydgoska 20, tel. (089) 752 29 79

Miejska Hala Sportowa przy Zespole Szkół Nr 1, ul.Kazimierza Wielkiego12, tel./fax (089) 751 81 71

Korty Tenisowe, ul. Szpitalna 1

Hala Sportowa i kryta pływalnia ZSB, ul. Poznańska 1, tel. (089) 751 37 33

NOCLEGI

HOTEL „AGROS”, ul. Kasztanowa 1, tel. (0-89) 751-52-40

HOTEL „KOCH”, ul. Traugutta 3, tel. (0-89) 752-20-58

HOTEL „WANDA”, ul. Wojska Polskiego 27, tel. (0-89) 751-85-84

Pensjonat TOM, ul. Ogrodowa 11, tel. (0-89) 752-26-79

POKOJE NOCLEGOWE – RESTAURACJA „ARIA”, ul. Daszyńskiego 25, tel. (0-89) 751 24 55

ZAJAZD POD ZAMKIEM, ul. Struga 2, tel. (0-89) 752-31-17

KWATERY PRYWATNE:

ul. Bydgoska 28, tel. (0-89) 752 37 25

ul. Bydgoska 30, tel. (0-89) 752 37 36

ul. Sikorskiego 79, tel. (0-89) 751 21 87

ul. Sienkiewicza 3, tel. (0-89) 751 03 58

GASTRONOMIA

American Pub, ul. Sikorskiego 6 tel. (0-89) 751 42 41

Bar Gastronomiczny „U Boryny”, ul. Żeromskiego 20 tel. (0-89) 751 64 31

Cois-Cafe, ul. Wojska Polskiego 15/1 tel. (0-89) 751 55 50

Gastronomia Krystyna Platz, ul. Sikorskiego 22a tel. (0-89) 751 27 07

Handel art. spożywczymi (stołówka), ul. W. Polskiego 5, tel. (0-89) 751 00 98

Kawiarnia „Zodiak”, ul. Daszyńskiego 16a tel. (0-89) 751 32 52

Mini-Bar, ul. Dworcowa tel. (0-89) 752 52 88

Pizzeria „Centro”, ul. Sikorskiego 21 tel. (0-89) 751 51 27

Pizzeria-Kawiarnia „Maleńka, ul. Gałczyńskiego 1 tel. (0-89) 752 26 56

Pizzeria „Margarita”, ul. Sikorskiego 19 tel. (0-89) 751 40 20

Restauracja „Aria”, ul. Daszyńskiego 25 tel. (0-89) 751 24 55

Restauracja „Kosmos”, ul. Sikorskiego 22 tel/fax (0-89) 751 28 50

Uni-Bar, ul. Kazimierza Wielkiego, tel. (0-89) 752 80 75

APTEKI

Apteka ul. Daszyńskiego 1, Kętrzyn, tel. (0-89) 752 22 50

Apteka „Panaceum”, ul. Daszyńskiego 29a, Kętrzyn, tel. (0-89) 751 84 85

Apteka „Piastowska” ul. Łokietka 29, Kętrzyn, tel. (0-89) 752 62 04

Apteka ul. Mazurska 7, Kętrzyn, tel. (0-89) 751 51 81

Apteka ul. Sikorskiego 7, Kętrzyn, tel. (0-89) 751 49 74

Apteka „Remedium” ul. Sikorskiego 19, Kętrzyn, tel. (0-89) 751 01 12

Apteka „Sokrates” ul. Sikorskiego 24, Kętrzyn, tel. (0-89) 751 16 09

Apteka ul. Sikorskiego 33/2, Kętrzyn, tel. (0-89) 751 30 31

TAXI

Taxi MPT ul. Dworcowa 10 tel. (0-89) 751 32 05, 752 44 44

Radio Taxi Centrum ul. Sikorskiego 61 (Szkolna), tel. (0-89) 751 66 99, 9663

Postój Taksówek Bagażowych, Kętrzyn, ul. Pocztowa tel. (0-89) 752 48 05

Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej w Kętrzynie, ul. Bydgoska 24, tel. (0-89) 752 21 05 (usługi przewozowe)

Miasto Jezioro

TURYSTYKA

Kętrzyn to miasto o wyjątkowych walorach turystycznych. Pełne uroku krajobrazy, czyste powietrze i kontakt z przyrodą pozwolą tu odpocząć od wielkomiejskiego zgiełku.

Unikalnymi zabytkami miasta są: zamek krzyżacki, gotycki kościół – Bazylika Kolegiacka św. Jerzego, kościół p.w. św. Jana, budynek dawnej Loży Masońskiej , kościół św. Katarzyny i ratusz. Warto również zobaczyć: pomnik patrona miasta – Wojciecha Kętrzyńskiego, zachowane fragmenty XIV-wiecznych murów obronnych z basztą w północno-wschodnim narożniku dawnych fortyfikacji oraz budynek Starostwa przy pl. Grunwaldzkim – neogotyk zbudowany w 1896 roku, budynek Liceum im. Wojciecha Kętrzyńskiego oraz kaplicę baptystów – dawną synagogę oraz kilkanaście kamienic z końca XIX i początku XX w.

Zwiedzanie miasta najlepiej rozpocząć od największej atrakcji – zamku krzyżackiego z drugiej połowy XIV w.. Zamek był wielokrotnie przebudowywany, posiada bramę wjazdową i dziedziniec wewnętrzny. Obecnie we wnętrzach zamku mieści się Muzeum im. Wojciecha Kętrzyńskiego, Centrum Kultury „Zamek” i Biblioteka Miejska.

Na pobliskim wzgórzu stoi Bazylika Kolegiacka Świętego Jerzego, gotycki kościół otoczony fragmentami murów obronnych z basztami. Świątynia, zbudowana w drugiej połowie XIV w. przez Krzyżaków, rozbudowana w XV w., stanowi przykład obronnej architektury sakralnej. Na uwagę zasługuje wnętrze kościoła tj. sklepienia kryształowe z XVI w, barokowa ambona, neogotycki ołtarz oraz dwie cele pokutne. Ciekawostką jest prezbiterium lekko przekrzywione w stosunku do nawy głównej. Kościół posiada wieżę i basztę obronną.

W sąsiedztwie bazyliki znajduje się kościół ewangelicko-augsburski p.w. Świętego Jana, wybudowany około 1480 roku. W prezbiterium znajduje się ołtarz pochodzący z 1717r. wraz z obrazami na drewnie oraz figurami apostołów.

Przy ul. Mickiewicza stoi neogotycki budynek dawnej Loży Masońskiej wybudowany w latach 1860-1864 w stylu neogotyku angielskiego. W 1999r. budynek został gruntownie odrestaurowany. Obecnie mieści się tu Stowarzyszenie im. Arno Holza dla Porozumienia Polsko – Niemieckiego oraz Centrum Kultury „Zamek”.

Neogotycki Kościół Św.Katarzyny wybudowany w latach 1895-97 ma kolorowe wnętrze z bogatym wyposażeniem z epoki. Swój obecny wygląd kościół zawdzięcza pracom remontowym ukończonym w roku 1956.

Przy pl. Piłsudskiego stoi eklektyczny Ratusz, trzykondygnacyjny budynek z czerwonej cegły, wybudowany w latach 1885-86. Do 1997r. był nieprzerwanie siedzibą administracji miejskiej. W roku 2004 r. ratusz zostanie poddany gruntownej renowacji i będzie służył reprezentacyjnym celom miasta. W Ratuszu, jak przed laty, urzędował będzie Burmistrz, odbywać się będą sesje rady miejskiej, posiedzenia komisji oraz znajdą swoje miejsce biura poselskie i senatorskie.

Kętrzyn i jego okolice odwiedza corocznie ponad 200 tys. turystów. Z tego względu władze miasta starają się zorganizować im odpowiednie warunki pobytu, oferując uczestnictwo w różnych imprezach kulturalnych i sportowych.

Na placu Piłsudskiego organizowane są corocznie artystyczne imprezy masowe z udziałem największych gwiazd muzyki rozrywkowej. „Kętrzyńskie Lato” odbywa się w pierwszym tygodniu lipca i ściąga dziesiątki tysięcy widzów, nie tylko z miasta i okolic. Na stałe do kalendarza imprez miejskich weszły już kwietniowy Festiwal Piosenki Harcerskiej i Zuchowej, majowe Święto Straży Granicznej, lipcowe Pokazy Konne; sierpniowy Festyn Lotniczy na pobliskim Lotnisku Wilamowo oraz impreza plenerowa Lato z Radiem.

Miasto dysponuje kompleksem obiektów sportowych, w skład którego wchodzą: Miejska Hala Sportowa, Stadion Miejski KKS Granica, Korty Tenisowe, Stado Ogierów, Hala Sportowa i kryta pływalnia ZSB.

Do najważniejszych sportowych imprez organizowanych w Kętrzynie należą majowe Kryterium Uliczne w kolarstwie szosowym o Memoriał Jerzego Żwirki, lipcowy Międzynarodowy Turniej Młodzików w piłce nożnej, wrześniowy Ogólnopolski Turniej tańca Towarzyskiego oraz listopadowy Turniej Osób Niepełnosprawnych.

Kętrzyńskie Stado Ogierów, na którego terenie można zwiedzić najdłuższe w Europie budynki stajenne, oferuje miłośnikom koni jazdę w siodle (także wycieczki po okolicach miasta), przejażdżki powozami oraz naukę jazdy konnej. Organizowane przez Stado pokazy konne zdobyły dobrą markę w kraju i za granicą. Słynna poręcz, która polega na „spięciu” kilkunastu ogierów zimnokrwistych, które są hodowane w Stadzie, to główna atrakcja medialna corocznej imprezy.

Amatorów wypoczynku nad wodą zapraszają jeziora Mój i Siercze, największe akweny w okolicach Kętrzyna.

W bezpośrednim sąsiedztwie miasta znajduje się Lotnisko Wilamowo. Było to militarne lotnisko, gdzie Hitler lądował wiele razy. Obecnie jest to port lotniczy dla małych samolotów sportowych, menadżerskich i turystycznych, stanowi dobre zaplecze techniczne dla obsługi samolotów oraz bazę paliw lotniczych. Lotnisko oferuje loty widokowe nad Mazurami. Organizuje festyny lotnicze, szkolenia lotnicze i obozy wakacyjne.

W odległości 9 km od Kętrzyna leżą ruiny wojennej Kwatery Głównej Hitlera „Wilczy Szaniec”. Wzniesiono ją w lesie w pobliżu wsi Gierłoż w latach 1940-44. Miejsce to wybrano jako bardzo dogodne do kierowania inwazją wojsk niemieckich na Związek Radziecki. Organizacja Todt wzniosła tu ponad 80 obiektów. Miały one zapewnić maksymalne bezpieczeństwo Hitlerowi oraz jego bezpośrednim współpracownikom. W lipcu 1944 roku pułkownik Claus von Stauffenberg dokonał tu nieudanego zamachu na Adolfa Hitlera. Kwatera została wysadzona w powietrze w czasie wycofania się wojsk niemieckich. Obecnie teren kwatery Hitlera jest zabezpieczony i udostępniony do zwiedzania. Na terenie kwatery znajduje się restauracja, hotel i pole namiotowe.

W odległości 12 km od Kętrzyna nad rzeką Guber położona jest malownicza wieś Owczarnia. Znajduje się tutaj dom z końca XVIII wieku, który został przekształcony na Muzeum Mazurskie z bogatym wyposażeniem mebli i sprzętów używanych w przeszłości m.in.: narzędzia, sprzęt gospodarstwa domowego, warsztat tkacki, książki, mapy, militaria. W muzeum prezentowanych jest 870 sztuk eksponatów wystawionych w dwóch pomieszczeniach. Obok muzeum znajduje się restauracja z pokojami gościnnymi.

Położona 12 km od Kętrzyna niewielka miejscowość Święta Lipka słynie z sanktuarium maryjnego, ale kościół i klasztor jezuitów są zarazem jednym z najcenniejszych zespołów barokowych w kraju. Według legendy figurkę Matki Boskiej umieścił na lipie skazaniec jako wotum za uniewinniający wyrok. Wkrótce miejsce zaczęło słynąć z cudów. Na teren sanktuarium wchodzi się przez ozdobną barokową bramę z I połowy XVIII wieku. Wspaniała barokowa fasada kościoła ma dwie wysokie wieże, na których umieszczone są zegary z 1740 roku. W niszach stoją posągi Matki Boskiej, świętych Piotra i Pawła oraz świętych związanych z zakonem jezuitów, którym król Zygmunt III Waza przekazał teren. Na dachu krużganków obiegających dziedziniec znajduje się kilkadziesiąt figur proroków ze starego testamentu. Największą atrakcją są jednak barokowe organy z 1721 roku z ruchomymi figurkami wykonane przez J. Mesengela z Królewca.

„Kętrzyńskie Lato”

KALENDARZ IMPREZ

M A R Z E C

marzec Ogólnopolski Konkurs Recytatorski (eliminacje powiatowe)

13-14.03 Regionalne Koncerty Szewczenkowskie

20.03 Turniej piłki siatkowej dziewcząt szkół Gimnazjalnych o puchar Burmistrza Miasta

20.03 Turniej piłki koszykowej dziewcząt szkół Gimnazjalnych o puchar Burmistrza Miasta

27.03 I otwarte mistrzostwa Kętrzyna w szachach o puchar Przewodniczącego Rady Miejskiej

27.03 Miss Kętrzyna

K W I E C I E Ń

kwiecień Dzień Ziemi

4.04 Turniej trzech powiatów dalekowschodnich sztuk walk

7.04 Pisanki, palmy, stroiki wielkanocne – wystawa pokonkursowa

24.04 XI Festiwal Piosenki Harcerskiej, Zuchowej i Turystycznej

M A J

maj Turniej miast

1-3.05 Festyn Majowy

3.05 Otwarte mistrzostwa Kętrzyna w tenisie ziemnym o puchar Burmistrza Miasta

4.05 IX Miejski Konkurs Ortograficzny

8.05 „Z malowanej skrzyni” – impreza folklorystyczna

14.05 Dzień roweru

14-15.05 Konfrontacje Muzyczne – I Ogólnopolski Przegląd Amatorskich Zespołów Rockowych

15.05 Kiermasz Kwiatów

15.05 „Przedszkolaki 2004”

15.05 II memoriał im. Jerzego Żwirki w kolarstwie szosowym

16.05 Święto Straży Granicznej

22.05 I Festiwal Piosenki Abstynenckiej

26.05 Festiwal kętrzyńskiego sportu w ramach sportowego turnieju miast i gmin

27.05 IV międzygimnazjalny turniej dziewcząt i chłopców w tenisie stołowym

27.05 IV międzygimnazjalny turniej dziewcząt i chłopców w piłce koszykowej

27.05 IV międzygimnazjalny turniej dziewcząt i chłopców w piłce siatkowej

C Z E R W I E C

czerwiec Turniej cheerleaders o puchar Burmistrza Miasta

czerwiec IV rajd „mazurskie szutry”

1.06 Dzień Dziecka

1.06 V bieg kupców

1.06 Dzień dziecka – święto latawca

5.06 Dzień Rastenburczyka

12.06 Wojewódzki Przegląd Tańca Współczesnego o Puchar Burmistrza Miasta Kętrzyna

L I P I E C

2-3.07 II Międzynarodowy Turniej piłki nożnej chłopców

2-4.07 Kętrzyńskie Lato

3.07 Festiwal piłki nożnej – mecz piłkarski orły Górskiego – gwiazdy Kętrzyna

3-4.07 Mecz miast partnerskich w szachach

3-4.07 Otwarty turniej tenisa ziemnego

3-4.07 Konkurs skoków przez przeszkody w jeździectwie o puchar Burmistrza

3-4.07 Otwarty turniej bilarda o puchar Burmistrza

3.07 Otwarty turniej street-balla

9.07 Muzyczne Wieczory Zamkowe: Wieczór I – Poezja Śpiewana

20.07 60-ta Rocznica Zamachu na Hitlera

23.07 Muzyczne Wieczory Zamkowe: Wieczór II – Muzyka Rockowa

24-25.07 Pokazy konne

S I E R P I E Ń

sierpień Lato z Radiem

6-8.08 Festyn lotniczy

20-22.08 Klubowy puchar polski w bilardzie

20.08 Muzyczne Wieczory Zamkowe: Wieczór III – Kabaret

21.08 Siłacz Kętrzyna

27.08 Muzyczne Wieczory Zamkowe: Wieczór IV – Złote Przeboje

W R Z E S I E Ń

wrzesień Promocja Chorążych Straży Granicznej

18.09 III Ogólnopolski Turniej o Puchar Burmistrza miasta Kętrzyna i miasta Wesel

18-19.09 XXI ogólnopolski turniej par i teamów „Mazurski” w brydżu sportowym

24.09 IV Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny „Pejzaż Polski”

24-26.09 III Warmińsko-Mazurski Twórczości Osób Niepełnosprawnych TAN 2004

P A Ź D Z I E R N I K

9.10 Jesienny cross rowerowy

L I S T O P A D

11.11 Święto Niepodległości

11.11 Wojewódzka Wystawa Nieprofesjonalnej Tkaniny Artystycznej

20.11 V turniej osób niepełnosprawnych

G R U D Z I E Ń

6.12 Mikołaj Dzieciom

10.12 Wielki świąteczny koncert kolęd

11.12 IX ogólnopolski halowy turniej piłki nożnej żaków

17.12 Pokonkursowa wystawa „Szopki, choinki, stroiki i ozdoby choinkowe”

Kętrzyn und Gegend

Kętrzyn (Rastenburg) ist eine alte Stadt, die im Jahre 1357 errichtet wurde. Viele Plätze waren die Zeugen der mittelalterlichen Geschichte dieses Landes. Die Burg in Kętrzyn stammt aus der 2. Hälfte des 14. Jh.Das Gebäude wurde während der Jahrhunderte mehrmals umgebaut und nach dem Kriegsgeschehen wieder aufgebaut. Die Burg besitzt ein Einfahrtstor und den Schloßhof. In der Burg befinden sich eine Bibliothek und das Museum mit interessanten Gemälden und Skulpturen (Eintrittskarten – Erwachsene – 4 PLN, Ermäßigt – 2 PLN). In den Räumen der Burg befindet sich das Kulturzentrum.

An der höchsten Stelle des Flußes Guber steht die St. Georg-Kirche – Basilika Minor. Die Kirche ist umgeben von Überresten von Wehrmauren und Basteien. Das Gotteshaus wurde in der 2. Hälfte des 14. Jh. vom Kreuzritterorden erbaut und im 15. Jh erweitert. Im Innenraum befinden sich: die Kanzel aus dem Jahr 1594, zwei Gefängniszellen aus dem Anfang des 15. Jh., das Kristallgewölbe, das Presbyterium neigt nach links vom Hauptschiff und der alte neugotische Hauptaltar.

Direkt an der St. Georg-Kirche steht die evangelische St. Johannes-Kirche (polnische Kirche) mit dem Kreuz an der Vorderfassade. Das Altar stamm aus dem Jahre 1717 mit Gemälden auf Nutzholz und Apostelfiguren.

Im Stadtzentrum befindet sich die neugotische Freimaurerloge aus dem Jahr 1864. Heutzutage befindet sich hier der Sitz der A. Holz-Verband für Deutsch-Polnische Verständigung.

Andere sehenswerte Objekte: neugotische St. Katharine-Kirche mit dem bunten Innenraum und das Rathaus – dreistöckiges Gebäude aus dem roten Ziegelsteinen im Jahre 1886 erbaut. Gegenüber vom Rathaus steht das Wojciech Kętrzyński-Denkmal, des Stadtpatrons.

In Kętrzyn befindet sich auch das größte Landgestüt in Europa (Länge – 200 Meter) mit etwa 130 kaltblütigen Hengsten. Unser Landgestüt bietet Spazierfahrt mit Pferdegespann oder mit dem Plattformwagen, Reitmöglichkeiten und Besichtigung mit einem Führer an.

9 km von Kętrzyn findet sich ein geheimes Kriegsquartier Hitlers in Gierłoż („Wolfsschanze“). Das Quartier wurde von 1940-42 erbautet. 80 Bauten, darin 50 Bunker, entstanden auf einer Fläche von 2,5 m². Am 20. Juli 1944 wurde hier der fehlgeschlagene Attentat auf Adolf Hitler verübt mißlungen.

In der Nähe von Wajsznory (Weischnüren) ist Wilamowo – der ehemalige Kriegsflugplatz des geheimen Hauptquartiers von Adolf Hitler. Heute befindet sich hier ein Flugplatz für die kleinen Sport-, Touristik- und Business-Flugzeuge. Der Flughafen Kętrzyn-Wilamowo bietet Technische Basis, Flugkraftstofflager und auch Aussichtsflüge an. Der Flughafen wird von dem Aeroclub des Landes der Seen geführt, das auch individuelle Flugschulungen (Flugzeuge, Fallschirme und Motordrachen) organisiert.

12 km von Kętrzyn liegt Święta Lipka (Heiligelinde) – ein kleines Dorf mit herrlichem Barockbaukomplex – Mariensanktuarium wo sich Barockkirche und Jesuitenkloster befinden. Die Kirche ist das schönste Barockbauwerk in Masuren und Ermland. Zu den interessantesten touristischen Attraktionen gehört Barockorgel mit beweglichen Figuren, die Orgelmeister J. Mosengel aus Königsberg im Jahr 1721 angefertigt hat. Täglich sind Orgelpräsentationen. Während des Sommers finden dort jeden Freitag um 20.00 Uhr großartige Musikkonzerte (Świętolipskie Wieczory Muzyczne) statt. Eintrittskarte – 10 PLN.

6 km von Święta Lipka (Heiligelinde) befindet sich eine kleine Stadt Reszel (Rößel). Zu den Sehenswürdigkeiten dieser Stadt gehören: die gotische Burg (das Bischofsschloß) aus 14. Jh. mit hochem Turm, einem Hotel, einer Kunstgalerie und einem Café, die Brücken an der Sajna und St. Peter-und- Paul-Kirche aus dem 14. Jh. mit interessantem Innenraum vom Anfang des 19. Jh.

Unterwegs von Kętrzyn nach Giżycko (Lötzen) liegt Dorf Owczarnia (Schäferei) – schönes, malerisches Dörfchen an der Fluß Guber. Hier befindet sich die Bauernhütte aus dem Ende des 18. Jh. (die älteste von allen), in der Herr Alexander Puszko ein interessantes Masurisches Heimatmuseum errichtet hat. Dort befindet sich eine reiche Kollektion von alten Möbeln, Küchengeräten, Hausratsachen, Handwerkszeug, altern Büchern und Landkarten. Etwa 80 % der Kolektion hat masurische Herkunft. 870 Ausstellungsstücke sind in 11 Räumen ausgestellt. Einmalig im Museum ist die „schwarze Küche“ – einzige Feuerstelle in der Bauernhütte. Dieser Raum verengt sich nach oben und formt den Schornstein. Neben dem Museum steht ein Haus mit Restaurant und Gästezimmer: drei 2-Bettzimmer. Darüber hinaus ein Holzhaus mit 5 Gästezimmern (zusammen 16 Übernachtungsplätze mit Bad, Küche in zwei Häuser). Eintrittskarten Museum: Erwachsene – 4 PLN, Ermäßigt – 3 PLN.

In unserer Gegend haben wir viele Schlösser, Paläste und Gutshöfe:

Drogosze (Dönhofstädt) – das Schloß, einer der stattlichsten Herrensitze Ostpreußens, wurde 1710-1714 nach Plänen von Jean de Bodt, von dem auch die Planungen für die heutige Form des Zeughauses in Berlin und für andere bedeutende Schlösser in Ost- und Westpreußen stammen, erbaut. Man sagt, daß dieses Schloß so viele Zimmer wie Wochen im Jahr, so viele Fenster wie Tage im Jahr, so viele Eingänge wie Monate im Jahr hat. Das Schloß ist heutzutage Privateigentum. Nach der Einwilligung kann man im Garten eintreten.
Jegławki (Jäglack) – der Palast wurde im Jahre 1848 im englischen Stil erbaut. Dieser Palast ist heutzutage Privateigentum und ist in gutem Zustand.
Skandławki (Skandlack) – das Gusthof wurde im Jahre 1844 im klassizistischen Stil erbaut. Heute ebenfalls ein Privateigentum und gut erhalten.

WRÓĆ DO WPISÓW