Rezerwat Piłackie Wzgórza

Jeśli szukasz spokoju wśród leśnej gęstwiny, spotkania z niemal nienaruszoną przyrodą, to Rezerwat Przyrody Piłackie Wzgórza jest miejscem idealnym. A jeśli po spacerze lub rowerowej przejażdżce będzie Ci mało… Możesz ją wydłużyć o Puszczę Borecką.

Utworzenie rezerwatu w Piłakach Wielkich

Bór brusznicowy w rezerwacie można spotkać w wielu miejscach

Rezerwat ten utworzono w 1989 roku na obszarze 277,17 hektarów, a obecnie obejmuje obszar 278,02. Co ciekawe, od 1989 roku Ministerstwo nie rozszerzało obszaru chronionego, a różnica wynika z pierwotnego błędu ustawodawcy.

Zarządzeniem Ministra Ochrony Środowiska ochronie poddano lasy położone na morenie czołowej o bogatej młodoglacjalnej rzeźbie i znacznym wyniesieniu względem poziomu morza.

Obszar Wzgórz Piłackich mimo tego, że nie jest dużym rezerwatem przyrody, to znajdziemy tu wiele licznych form terenu i typów lasu. Urozmaicona rzeźba Wzgórz Piłackich pod tym względem przypomina on tereny podgórskie.

Gdzie leży Rezerwat Piłackie Wzgórza?

Miejsce to bardzo łatwo znaleźć, ponieważ rezerwat leży niedaleko trasy z Giżycka do Węgorzewa. Aby dotrzeć do miejsca idealnego na start jego zwiedzania, wystarczy w Pozezdrzu skręcić w prawo na skrzyżowaniu obok sklepu Lewiatan. Następnie udać się do wsi Kuty i tam zaparkować. Z tego miejsca można udać się na spokojny i niezakłócony spacer.

Sam rezerwat leży w Powiecie Węgorzewskim, w Gminie Pozezdrze. Jeśli chodzi o obszar leśniczy, podlega pod Nadleśnictwo Borki.

Rzeźba tereny rezerwatu

Wzgórza – Rezerwat przyrody Piłackie wzgórza – bór mieszany

Jak wspomnieliśmy, rezerwat przyrody położony jest na obszarze moreny czołowej o bogatej młodoglacjalnej rzeźbie. Jest to obszar polodowcowy, w którym formy terenu pozostawione przez lądolód są bardzo widoczne.

Można wyraźnie dostrzec garby, pagórki, wały moreny czołowej, głazy narzutowe. W obszarach tego typu pojawiają się jeziora morenowe, silnie wydłużone pagórki tzw. ozy.

I to wszystko możemy spotkać w rezerwacie. Rzeźba terenu została ukształtowana w stadium pomorskim zlodowacenia bałtyckiego.

Najwyższe wzniesienie osiąga 210 m n.p.m, różnice wysokości sięgają 80 metrów. Zbocza wzgórz tego rezerwatu są strome o nachyleniu 30-40* i są zbudowane przede wszystkim z piasków i żwirów zawierających głazy. Natomiast w południowo-wschodniej części rezerwatu występują piaski sandrowe. Również we wschodniej części rezerwatu wykształciły się gleby rdzawe bielicowe, które pokrywa wcześnie wspomniany bór brusznicowy – teren ten zajmuje około 9% całej powierzchni rezerwatu. Z kolei zespoły grądowe zajmują 7% jego powierzchni.

Wszystko to czyni go jednym z najciekawszych rezerwatów na Mazurach.

Rezerwat przyrody Piłackie Wzgórza – Flora

Obszar rezerwatu zajmuje przede wszystkim bór mieszany złożony z drzewostanów świerkowo-sosnowych z domieszką brzozy brodawkowatej. Niejedna ze wspomnianych sosen liczy tutaj ponad 100 lat. Spacerując, możemy dostrzec okazy, osiągające 30 metrów wysokości.

Oczywiście, rezerwat utworzono w celu ochrony lasów występujących tu w formie niemal nienaruszonej przez człowieka. Jednak w rezerwacie ochronie poddano nie tylko lasy położone na morenie młodoglacjalnej.

Rośliny objęte ochroną gatunkową

Na obszarze tego niewielkiego rezerwatu występuje pięć roślin objętych ochroną: widłak spłaszczony, widłak goździsty, pomocnik baldaszkowy, tajęża jednostronna, widłak jałowcowaty.

Rezerwat przyrody Piłackie Wzgórza – Fauna

Wśród zwierząt, które możemy spotkać odwiedzając Rezerwat Piłackie Wzgórza są: sarny, łosie, jelenie, lisy, dziki, wiewiórki, a ostatnio dostrzeżono tutaj nawet wilki.

Schronienie i miejsca lęgowe znajdują tu sowy, dzięcioły i inne mniejsze ptaki. Spotkamy tu żaby, jaszczurki, a nawet padalca lub zaskrońca!

Rezerwat Piłackie Wzgórza
Rezerwat Przyrody Piłackie wzgórza
Bory piłackich wzgórz
Rezerwat Piłackie Wzgórza

WRÓĆ DO WPISÓW

Zostaw komentarz